Đề xuất cách xếp lương mới ngạch công chức chuyên ngành ngân hàng

(PLO)- Ngân hàng (NH) Nhà nước Việt Nam đang dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với ngạch công chức chuyên ngành NH.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo dự thảo, công chức ngành NH được phân chia làm năm ngạch với mã số ngạch tương ứng.

Về cách xếp lương, dự thảo nêu rõ các ngạch công chức chuyên ngành NH áp dụng hệ số lương bảng 2 ban hành kèm theo Nghị định 204/2004.

Cụ thể, ngạch kiểm soát viên cao cấp NH áp dụng bảng lương công chức loại A3, nhóm 1 (A3.1); ngạch kiểm soát viên chính NH áp dụng bảng lương công chức loại A2, nhóm 1 (A2.1); ngạch kiểm soát viên NH áp dụng bảng lương công chức loại A1; ngạch thủ kho NH áp dụng bảng lương công chức loại A0; ngạch nhân viên tiền tệ - kho quỹ áp dụng bảng lương công chức loại B.

Việc chuyển xếp lương đối với công chức từ các ngạch công chức chuyên ngành hiện giữ sang ngạch công chức chuyên ngành NH mới được thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 2 Mục II Thông tư 02/2007/TT của Bộ Nội vụ.

Trường hợp công chức chưa đủ điều kiện, tiêu chuẩn để chuyển xếp lương vào ngạch thủ kho NH, ngạch nhân viên tiền tệ - kho quỹ thì tiếp tục được xếp lương theo ngạch công chức hiện hưởng trong thời hạn năm năm kể từ ngày thông tư này có hiệu lực thi hành.

Trong thời hạn năm năm này, công chức phải hoàn thiện tiêu chuẩn về trình độ đào tạo theo yêu cầu của ngạch thủ kho NH, ngạch nhân viên tiền tệ - kho quỹ (mới).

Khi công chức đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện của ngạch mới thì cơ quan sử dụng công chức báo cáo cơ quan quản lý để xem xét, quyết định bổ nhiệm vào ngạch.

Trường hợp công chức không hoàn thiện tiêu chuẩn về trình độ đào tạo thì thực hiện tinh giản biên chế theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm