Bà khẳng định doanh nghiệp luôn nghiêm túc thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế, đóng góp thuế vào ngân sách của Grab Việt Nam luôn tăng trưởng gần 300% mỗi năm.

Trước đó, Hiệp hội Taxi Hà Nội có văn bản gửi các lãnh đạo Đảng và Nhà nước về hoạt động của Uber, Grab cho rằng theo số liệu công bố công khai, năm 2016 Công ty TNHH GrabTaxi nộp ngân sách 5,8 tỉ đồng, còn Công ty TNHH Uber Việt Nam từ năm 2014 mới nộp ngân sách gần 10 tỉ đồng. Trong khi đó, tính theo số xe và tỉ lệ thuế phải nộp thì tổng số thuế hai công ty này phải nộp là 67,5 tỉ đồng/tháng.

Ngoài ra, với 20% doanh thu phía Uber và Grab được hưởng thì hiệp hội cho rằng mỗi năm dòng tiền từ Uber, Grab chảy ra nước ngoài là khoảng 3.600 tỉ đồng.