Gần 47.000 DN tham gia thủ tục hải quan điện tử

Trong đó có năm cục hải quan địa phương có số lượng DN tham gia nhiều nhất là TP.HCM, Hải Phòng, Hà Nội, Lạng Sơn và Bình Dương.

Một số đơn vị có tỉ lệ DN thực hiện hải quan điện tử trên tổng số DN đăng ký đạt cao là Cục Hải quan TP.HCM (99,15%); Cục Hải quan Hà Nội (99,11%); Cục Hải quan Cần Thơ (96,59%).

Đến nay, cả nước có 20 cục hải quan thực hiện thông tin hải quan điện tử. Trong đó có 10 cục hải quan đã có 100% số chi cục thực hiện.

QUANG HUY