Ngoài ra mỗi tháng mỗi học viên được cấp một phí sinh hoạt là 900 USD. Chương trình bậc thạc sĩ đào tạo trong ba năm, gồm một năm học tiếng Hàn và hai năm cho chương trình thạc sĩ. Đối với chương trình bậc tiến sĩ, đào tạo trong bốn năm, gồm một năm học tiếng Hàn và ba năm cho chương trình tiến sĩ. Hạn chót nộp hồ sơ là ngày 22-3-2013. Thông tin chi tiết liên hệ: Daejeon University, #409, Hyewha Culture Center, 62 Daehak-ro, Dong-gu, Daejeon, Korea, 300-716 (Zip Code); điện thoại: +8242 2802767/ +8242 2802126/ +8242 2802489; email: iro2@dju.krc.

Q.DŨNG