Không cấp giấy chứng nhận đầu tư cho các dự án gây ô nhiễm

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu hạn chế các dự án đầu tư vào khu vực phi sản xuất, khai thác không gắn với chế biến, làm gia tăng tình trạng nhập siêu, tiêu tốn năng lượng. Không cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án sử dụng lãng phí năng lượng tài nguyên, sử dụng công nghệ lạc hậu gây ô nhiễm môi trường.

Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố xây dựng chính sách ưu đãi đầu tư, nâng cao hiệu quả công tác quản lý dòng vốn đầu tư nước ngoài. Đặc biệt, tăng cường thanh tra, giám sát đối với các dự án có quy mô lớn, sử dụng nhiều đất, các dự án kinh doanh doanh bất động sản... Trường hợp xảy ra tranh chấp, khiếu kiện với nhà đầu tư, UBND địa phương chịu trách nhiệm giải quyết chính, kể cả trường hợp nhà đầu tư khởi kiện ra trọng tài quốc tế.

Đ.LIÊN