Nhiều thay đổi trong quy chế bầu cử trong Đảng

Cụ thể, trong việc bầu cử ở BCH Trung ương thì các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư không được ứng cử, đề cử và nhận đề cử ngoài danh sách mà Bộ Chính trị đã chuẩn bị. Tương tự, việc bầu cử ở hội nghị BCH đảng bộ cấp dưới trung ương, ủy viên Ban Thường vụ cũng không được ứng cử, đề cử và nhận đề cử ngoài danh sách mà BCH đã chuẩn bị. Nguyên tắc này cũng được áp dụng chặt chẽ tại đại hội đảng bộ các cấp. Riêng việc bầu cử tại Đại hội Đảng toàn quốc sẽ do đại hội quyết định.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, một ủy viên BCH Trung ương cho biết Quy chế bầu cử mới này được thảo luận kỹ lưỡng qua hai hội nghị Trung ương 8 và 9. Qua đó, Trung ương đi đến thống nhất là yếu tố dân chủ phải được nhấn mạnh hơn trong quá trình chuẩn bị nhân sự dự kiến. Trong quá trình đó, tất cả cấp ủy viên hoặc ủy viên thường vụ đã được thể hiện chính kiến đầy đủ thì tới khi bầu cử họ phải chấp hành kết quả chuẩn bị đó. Họ không được tự ứng cử, nhận đề cử nếu mình không được tập thể giới thiệu. Họ cũng không được đề cử người khác nằm ngoài danh sách mà chính mình đã tham gia chuẩn bị.

NGHĨA NHÂN