Ngưng chi từ nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính
(PLO)-Chính phủ vừa ban hành Nghị định 12/2020 về ngưng hiệu lực thi hành một số điều khoản về chế độ chính sách, nguồn kinh phí của kiểm ngư. 

Cụ thể, nghị định này ngưng hiệu lực thi hành Điều 63, điểm c khoản 1 Điều 64, điểm b khoản 2 và khoản 3 Điều 65 Nghị định số 26/2019 ngày 8-3-2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản cho đến khi sửa đổi các quy định đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật, chủ trương của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký (20-1-2020).

Ngưng chi từ nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính  - ảnh 1
Ảnh minh họa (nguồn internet) 

Các điều khoản ngưng thi hành của Nghị định 26/2019 gồm Điều 63 Nghị định 26 quy định chế độ, chính sách đối với kiểm ngư như chế độ phụ cấp thâm niên, phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với công chức xếp lương theo các ngạch kiểm ngư viên, chế độ phụ cấp ưu đãi nghề đối với công chức, viên chức xếp lương theo các ngạch thuyền viên tàu kiểm ngư. Công chức, viên chức và người lao động làm việc trên tàu kiểm ngư được hưởng phụ cấp độc hại, nguy hiểm hệ số 0,3 mức lương cơ sở…

Còn Điều 64 quy định nguồn kinh phí bảo đảm cho hoạt động kiểm ngư và khoản 1 Điều này quy định hàng năm, căn cứ khả năng cân đối của ngân sách và số tiền thu xử phạt hành chính của năm trước năm hiện hành, cơ quan kiểm ngư lập dự toán kinh phí hoạt động của năm kế hoạch, gửi cơ quan tài chính cùng cấp để trình cấp có thẩm quyền theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn, trong đó kinh phí thu được từ xử phạt vi phạm hành chính để phục vụ cho chi thường xuyên hoạt động kiểm ngư.

Các khoản chi bị ngưng hiệu lực

Nội dung chi cho hoạt động kiểm ngư từ nguồn ngân sách nhà nước cấp duy trì hằng năm gồm chi các chế độ phụ cấp, bồi dưỡng đi biển cho công chức, kiểm ngư viên, thuyền viên, người làm việc trên tàu kiểm ngư trong thời gian đi biển theo quy định;

Các khoản chi từ nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính do lực lượng kiểm ngư thực hiện được cấp lại để phục vụ cho hoạt động kiểm ngư:

1.Chi tiền công, tiền lương và các khoản theo lương cho cán bộ hợp đồng không hưởng lương từ ngân sách nhà nước; chi thưởng đột xuất cho tập th, cá nhân có thành tích xuất sắc khi tham gia tuần tra, kiểm tra, kiểm soát đảm bảo thực thi pháp luật về thủy sản và tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền trên biển;

2. Chi công tác học hỏi kinh nghiệm, phối hợp tuần tra, kiểm tra trên biển với lực lượng kiểm ngư các quốc gia khác;

3. Chi thăm hỏi, động viên hỗ trợ cán bộ và ngư dân khi tham gia trên biển bị tai nạn hoặc tử vong; không quá 5 triệu/người bị tử vong, 2 triệu đối với người bị thương.

(Điểm b khoản 2 và khoản 3 Điều 65 Nghị định 26/2019 của Chính phủ ngày 8-3-2019)

 

KIM PHỤNG