Bộ VH-TT&DL vừa ban hành thông tư 13/2021 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2017 quy định chi tiết về một số điều của Luật Du lịch.

Trong đó, thông tư sửa đổi, bổ sung quy định về trình tự, thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành (GPKDDVLH) trong trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động, giải thể hoặc phá sản.

Cụ thể, thời gian hoàn trả tiền ký quỹ sau khi thu hồi GPKDDVLH được rút ngắn từ 60 ngày xuống còn 30 ngày kể từ ngày đăng quyết định GPKDDVLH trên cổng thông tin điện tử của cơ quan cấp phép và trang mạng quản lý doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành.

Trường hợp có khiếu nại, tố cáo liên quan đến nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với khách du lịch, cơ sở cung cấp dịch vụ du lịch thì cơ quan cấp phép phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền liên quan giải quyết theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, trong thời hạn năm ngày (trước đây là 15 ngày) làm việc, kể từ ngày nhận được kết luận thanh tra, kiểm tra của cơ quan chức năng, cơ quan cấp phép ban hành quyết định thu hồi GPKDDVLH.

Quyết định thu hồi được gửi đến doanh nghiệp, cơ quan chức năng về thanh tra, kiểm tra, cơ quan nhà nước về xuất nhập cảnh, cơ quan thuế, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính, công bố trên cổng thông tin điện tử của cơ quan cấp phép và trang mạng quản lý doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành.