Tăng gần 140.000 tỉ đồng vào nguồn thu ngân sách nhà nước

Nghị quyết này cũng phân bổ, sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách trung ương năm 2019 là 49.112 tỉ đồng (trong đó tăng thu là 32.212 tỉ đồng, tiết kiệm chi cho các nhiệm vụ khác là 16.900 tỉ đồng). Cụ thể, số tiền 12.880 tỉ đồng trong phần này sẽ được dùng để thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27 ngày 21-5-2018 của Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII). Cùng với đó là thưởng vượt thu cho các địa phương có số thu phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương vượt dự toán 357,8 tỉ đồng.

Ngoài ra, số tiền này còn được dùng để hỗ trợ đầu tư trở lại theo cơ chế tài chính đặc thù đối với TP Hải Phòng là 1.750 tỉ đồng, thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 là 20.000 tỉ đồng. Số còn lại 14.124,2 tỉ đồng để bù hụt thu ngân sách trung ương năm 2020 và thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao Chính phủ phân bổ kinh phí hỗ trợ các địa phương để thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Sau đó, Chính phủ sẽ báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất về kết quả phân bổ, sử dụng số tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách trung ương năm 2019. Chính phủ sẽ chỉ đạo các bộ, cơ quan trung ương và địa phương có liên quan triển khai thực hiện, quản lý việc sử dụng vốn đúng mục đích và đạt hiệu quả cao.