Báo cáo phải gửi về Sở trước ngày 10-12, nếu không thực hiện sẽ có thể bị tạm dừng chủ trương đầu tư. Tính đến nay, UBND tỉnh đã cho chủ trương khảo sát, lập hồ sơ dự án cho 80 công trình thủy điện.

N.LINH