Các đại biểu đã tập trung đánh giá, phân tích những vấn đề lý luận và thực tiễn đang đặt ra, trong đó nhiệm vụ trọng tâm đầu tiên trong 10 nhiệm vụ triển khai Nghị quyết Trung ương 5 là xây dựng con người Việt Nam trong giai đoạn mới mặc dù đã có nhiều chuyển biến tích cực nhưng đây cũng là hạn chế, thách thức lớn nhất hiện nay. Đó là sự suy thoái về tư tưởng, xuống cấp về đạo đức, tha hóa về lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên đã và đang gây ra bức xúc trong xã hội…

Tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội. Đó vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội và các mặt của đất nước.

Thủ tướng cũng chỉ ra những tồn tại, yếu kém hiện nay như nhận thức và trách nhiệm trong nhân dân về văn hóa và xây dựng nền văn hóa theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 chưa cao, chưa sâu sắc; công tác quản lý Nhà nước về văn hóa còn nhiều hạn chế, yếu kém; hệ thống văn bản pháp quy về văn hóa chưa thích ứng với sự năng động của nền kinh tế thị trường. Quản lý văn hóa, nghệ thuật còn lúng túng; chưa có nhiều tác phẩm văn hóa nghệ thuật xứng tầm với thành tựu to lớn của thời kỳ đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; hoạt động trùng tu, tôn tạo, bảo tồn di sản vẫn còn nhiều hạn chế; bệnh thành tích và hình thức trong tổ chức các hoạt động, các sự kiện văn hóa ngày càng lan rộng…

Thủ tướng đánh giá những yếu kém nêu trên là một nguy cơ, thậm chí là nguy cơ của mọi nguy cơ, trong bối cảnh chúng ta xây dựng và phát triển đất nước trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Thủ tướng yêu cầu tăng cường quản lý Nhà nước tốt hơn nữa, cả về xây dựng và thực thi thể chế, cơ chế, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch để tạo mọi thuận lợi cho phát triển văn hóa, ngăn chặn hiệu quả các mặt tiêu cực, tha hóa. Đồng thời tập trung xây dựng môi trường văn hóa Việt Nam văn minh, hiện đại mang đậm bản sắc truyền thống dân tộc với những thiết chế văn hóa mới, xứng tầm với thời đại.

V.THỊNH