Thanh tra Chính phủ vừa đăng tải dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng để lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân. Theo tiến độ, dự thảo sẽ được trình Chính phủ trong tháng 4-2019.

Một trong những nội dung đáng chú ý của dự thảo đề cập tới các quy định chi tiết về việc tặng quà và nhận quà đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị và người có chức vụ, quyền hạn.

Đề xuất việc tặng quà bằng tài sản công - ảnh 1
Dự thảo nghị định quy định chi tiết về việc tặng, nhận quà. Ảnh minh họa: Internet

Không được nhận quà dưới mọi hình thức

Điều 27 của dự thảo quy định cơ quan, tổ chức, đơn vị, người có chức vụ, quyền hạn chỉ được sử dụng tài chính công, tài sản công để làm quà tặng vì mục đích từ thiện, đối ngoại và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ cao cấp, người có công với cách mạng.

Việc tặng quà phải thực hiện đúng chế độ, định mức, tiêu chuẩn, đối tượng theo quy định của pháp luật; cơ quan, đơn vị tặng quà phải hạch toán kế toán và thực hiện công khai trong cơ quan, đơn vị mình theo đúng quy định của pháp luật.

Đặc biệt, điều 28 quy định rõ cơ quan, tổ chức, đơn vị, người có chức vụ, quyền hạn không được trực tiếp hoặc gián tiếp nhận quà tặng dưới mọi hình thức của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan đến công việc do mình giải quyết hoặc thuộc phạm vi quản lý của mình. Trường hợp không từ chối được thì cơ quan, tổ chức, đơn vị phải tổ chức quản lý, xử lý quà tặng theo quy định tại điều 30 của Nghị định này.

Cơ quan, tổ chức, đơn vị khi nhận được quà tặng không đúng quy định thì phải từ chối; trường hợp không từ chối được thì phải giao lại quà tặng cho bộ phận chịu trách nhiệm quản lý quà tặng của cơ quan, đơn vị đó để xử lý.

Tương tự, người có chức vụ, quyền hạn khi nhận được quà tặng không đúng quy định thì phải từ chối; trường hợp không từ chối được thì phải báo cáo Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị mình và nộp lại quà tặng để xử lý.

Báo cáo được thể hiện bằng văn bản và có đầy đủ các nội dung: họ, tên, chức vụ, cơ quan, địa chỉ của người tặng quà; loại và giá trị của quà tặng, thời gian, địa điểm và hoàn cảnh cụ thể khi nhận quà tặng, mối quan hệ với người tặng quà.

Xử lý quà tặng như thế nào?

Điều 30 của dự thảo quy định đối với quà tặng bằng tiền, giấy tờ có giá thì thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị tổ chức tiếp nhận, bảo quản và làm thủ tục nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của Bộ Tài chính.

Đối với quà tặng bằng hiện vật, xác định giá trị của quà tặng trên cơ sở giá của quà tặng do cơ quan, đơn vị, cá nhân tặng quà cung cấp (nếu có) hoặc giá trị của quà tặng tương tự được bán trên thị trường. Trong trường hợp không xác định được giá trị của quà tặng bằng hiện vật thì có thể đề nghị cơ quan có chức năng thẩm định giá.

Tiếp đó, quyết định bán quà tặng và tổ chức công khai bán quà tặng theo quy định của pháp luật; nộp vào ngân sách nhà nước số tiền thu được sau khi trừ đi chi phí liên quan đến việc xử lý quà tặng trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày bán quà tặng.

Đối với quà tặng là dịch vụ thăm quan, du lịch, y tế, giáo dục - đào tạo, thực tập, bồi dưỡng trong nước hoặc ngoài nước, dịch vụ khác và quà tặng là động vật, thực vật, thực phẩm tươi, sống và hiện vật khác khó bảo quản thì Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị căn cứ tình hình cụ thể để quyết định xử lý cụ thể cho phù hợp hoặc báo cáo cơ quan cấp trên trực tiếp để xem xét, quyết định xử lý.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày xử lý quà tặng, cơ quan, tổ chức, đơn vị xử lý quà tặng có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý người tặng quà hoặc cấp trên trực tiếp của cơ quan, tổ chức, đơn vị đã tặng quà để xem xét, xử lý theo thẩm quyền.

Xử lý trường hợp vi phạm về nhận quà

Điều 31 của dự thảo cũng quy định rõ cơ quan, tổ chức, đơn vị, tặng quà không đúng quy định thì phải bồi hoàn giá trị quà tặng cho Nhà nước. Cá nhân tặng quà không đúng thẩm quyền, không đúng quy định thì phải bồi hoàn giá trị quà tặng và tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị vi phạm quy định về nhận quà tặng, xử lý quà tặng, người có chức vụ, quyền hạn vi phạm quy định về nhận quà tặng, báo cáo, nộp lại quà tặng thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý theo quy định của pháp luật.