Theo triệu tập của Bộ Chính trị, Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành (BCH) Trung ương khóa XIII nhóm họp tại Hà Nội. Chương trình làm việc cụ thể, như thường lệ, sẽ được Trung ương xem xét, quyết định trước khi Hội nghị đi vào phần làm việc chính thức.

Về nguyên tắc, nội dung làm việc của các Hội nghị Trung ương phải nằm trong Chương trình làm việc toàn khóa, mà nhiệm kỳ này đã được thông qua ở Hội nghị Trung ương 2, hồi tháng 3-2021.

Thống nhất nhận thức mới về phòng, chống COVID-19

Theo đó, với tính chất là Hội nghị thường kỳ được tổ chức vào tháng 10 hàng năm, Hội nghị Trung ương 4 lần này sẽ cho ý kiến về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước 2021 và kế hoạch 2022.

Hội nghị lần này rơi đúng thời điểm công tác phòng, chống COVID-19 đang chuyển từ chiến lược “zero COVID”, sang “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch” – cũng có thể gọi là sống chung với COVID-19. Vì vậy, nhiều khả năng Trung ương sẽ thảo luận, tạo nhận thức thống nhất trong Trung ương, qua đó thông nhất mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong các cấp ủy từ Trung ương xuống tới cơ sở.

Quyết nghị của Trung ương sẽ là cơ sở quan trọng để các quy định mới mà Chính phủ tới đây ban hành sẽ được triển khai nhanh, đồng bộ, thống nhất hơn trên cả nước, khắc phục những hạn chế của công tác phòng chống dịch thời gian qua. Có vậy mới cân bằng được cả hai mục tiêu kiểm soát dịch và phục hồi, phát triển kinh tế.

Tái khẳng định quyết tâm chỉnh đốn Đảng

Như một truyền thống từ khóa XI, Hội nghị Trung ương 4 lần này tiếp tục ưu tiên cho nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Theo đó, dự kiến, Trung ương sẽ xem xét sửa đổi, bổ sung Quy định số 47-QĐ/TW mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ở nhiệm kỳ đầu tiên của mình, thay mặt BCH Trung ương ký, ban hành, quy định về những điều đảng viên không được làm. Những sửa đổi, bổ sung này được Bộ Chính trị rút ra từ đánh giá 10 năm thực hiện Quy định 47, để bao quát hơn nữa yêu cầu đối với cán bộ, đảng viên, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Cùng chủ đề này, dự kiến, Trung ương sẽ nghe Bộ Chính trị báo cáo kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về “một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ”.

Báo cáo này hẳn sẽ nhắc lại kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, kiểm tra, kỷ luật Đảng nhiệm kỳ 2016-2021, mà sang năm đầu tiên của nhiệm kỳ 2021-2026 này, lò vẫn duy trì được ngọn lửa mà người đứng đầu Đảng đã nhen nhóm nhiều năm trước.

Đó là những trường hợp có lên, có xuống, có vào, có ra như cựu Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Trần Văn Nam, đắc cử Trung ương ở Đại hội XIII, thậm chí đủ số phiếu để trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, nhưng bị phát hiện sai phạm xảy ra nhiều năm trước, thì vẫn bị cách chức, truy tố theo pháp luật. Là lần đầu tiên hàng loạt tướng lĩnh chủ chốt nhất, cao nhất của cả một lực lượng vũ trang như Cảnh sát biển, bị cách chức, khai trừ Đảng, và đang bị điều tra về những vi phạm, hư hỏng của mình.

Báo cáo chắc sẽ nhắc tới việc Bộ Chính trị thống nhất tăng cường hơn nữa công tác phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong toàn Đảng, mà cụ thể là giải pháp trao thêm cho Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng do Tổng Bí thư làm Trưởng ban, nhiệm vụ phòng, chống tiêu cực. Và hẳn sẽ nhắc tới Hội nghị toàn quốc đầu tiên các cơ quan nội chính do Tổng Bí thư trực tiếp chủ trì.

Các đề án liên quan đến nội dung xây dựng, chỉnh đốn Đảng này do Ban Tổ chức Trung ương chủ trì chuẩn bị, đã hoàn tất báo cáo Bộ Chính trị, để trình Trung ương xem xét, kết luận để trong nhiệm kỳ này tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa.

Tổng kết chính sách, pháp luật đất đai – cần thêm thời gian

Nếu theo Chương trình làm việc toàn khóa của BCH Trung ương khóa XIII, thì tại Hội nghị Trung ương 4, Bộ Chính trị sẽ báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về “tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới”. Việc tổng kết này do Ban Kinh tế Trung ương chủ trì.

Tuy nhiên, nguồn tin cho hay do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, công tác tổng kết chưa thể đi khảo sát, đánh giá thực tế, trong khi đất đai là vấn đề nhạy cảm, liên quan đến quyền, lợi ích của người dân, doanh nghiệp, tới công tác quản lý ở cơ sở. Vì vậy, Bộ Chính trị sẽ báo cáo Trung ương để lùi nội dung này xuống thời điểm thích hợp.