Trao đổi về vấn đề này, ngày 28- 9, ông Lê Đức Cường - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An cho biết gần đây có nhiều nhà báo hỏi vì sao Nghệ An có bốn phó chánh văn phòng. Theo ông Cường, đúng là hiện nay UBND tỉnh Nghệ An có bốn phó chánh văn phòng, mỗi người được phân công phụ trách từng lĩnh vực như công nghiệp, tài chính, nội chính- văn hóa xã hội. Trong đó, anh Hồ Xuân Bảy còn phụ trách chung kiêm Trưởng ban tiếp công dân UBND tỉnh Nghệ An. Anh Bảy kiêm nhiệm hai chức vụ nhưng chỉ hưởng một lương...

Theo ông Cường sở dĩ UBND tỉnh Nghệ An có bốn phó chánh văn phòng là do quá khứ để lại. Cụ thể những người này được bổ nhiệm trước khi có Thông tư liên tịch vào năm 2015.

Ông Cường giải thích thêm: Thực chất trong đó, anh Hồ Xuân Bảy là Trưởng ban tiếp công dân UBND tỉnh Nghệ An có kiêm nhiệm một số việc của văn phòng. Và anh Bảy chỉ hưởng lương Trưởng ban tiếp công dân UBND tỉnh. 

"Sang năm có hai người đủ tuổi nghỉ hưu, khi đó chúng tôi sẽ xem xét việc bổ nhiệm lại theo quy định"- ông Cường nói.

Theo điểm a khoản 1 điều 3 của Thông tư liên tịch số 02/2011 và cả Thông tư liên tịch số 01/2015 của Bộ Nội vụ-Văn phòng Chính phủ quy định: Văn phòng UBND cấp tỉnh có Chánh Văn phòng và không quá 3 Phó Chánh Văn phòng (riêng Văn phòng UBND TP Hà Nội, UBND TP Hồ Chí Minh không quá 4 Phó Chánh Văn phòng)

Ngày 15-9, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Xuân Đường ký văn bản liên quan đến nhân sự phó trưởng phòng trên địa bàn Nghệ An.

Công văn nêu: Để tránh tình trạng số lượng phó trưởng phòng vượt quá quy định, gây khó khăn trong việc sắp xếp, bố trí, giảm số lượng cấp phó, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu giám đốc các sở, ban, ngành cấp tỉnh, chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh tạm dừng bổ nhiệm chức danh phó trưởng phòng và tương đương.

Việc này cũng áp dụng đối với phòng có 5-10 biên chế đã có một phó trưởng phòng và tương đương; với phòng trên 10 biên chế đã có hai phó trưởng phòng và tương đương.

Việc dừng bổ nhiệm cho đến khi bộ, ngành, Chính phủ có quy định mới.