Tổng Bí thư giao 6 nhiệm vụ cho ngành công an
(PL)- Ngày 15-1, phát biểu tại hội nghị công an toàn quốc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã biểu dương đóng góp to lớn của ngành công an trong việc giữ vững ổn định chính trị, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Tổng Bí thư yêu cầu ngành công an chú trọng thực hiện sáu nhiệm vụ sau:

Một là, phải bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với lực lượng công an. Mọi hoạt động của lực lượng công an phải bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, của Nhà nước, phục vụ có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đối ngoại của đất nước.

Hai là, công an phải là lực lượng nòng cốt, bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia, tạo sự chuyển biến rõ nét về trật tự, an toàn xã hội, bảo đảm an toàn cho cuộc sống của nhân dân, góp phần tích cực bảo vệ độc lập, chủ quyền lãnh thổ, giữ vững ổn định chính trị, môi trường hòa bình, an ninh, an toàn để đất nước phát triển nhanh và bền vững. Chủ động thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, nhất là trên không gian mạng.

Tập trung tấn công, trấn áp mạnh các loại tội phạm, không để gia tăng tội phạm. Trong điều tra, xử lý tội phạm phải nêu cao tinh thần “thượng tôn pháp luật”, không bỏ lọt tội phạm, không để oan, sai.

Ba là, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự; chủ động rà soát, kiến nghị, đề xuất hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải cách hành chính trên lĩnh vực quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, tổ chức và nhân dân.

Chủ động nghiên cứu, tham mưu với Quốc hội chỉ đạo sửa đổi, bổ sung, xây dựng mới một số luật có liên quan; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, quản lý dân cư theo Nghị quyết 112 của Chính phủ. Làm tốt công tác quản lý cư trú, người nước ngoài, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự.

Bốn là, ngành công an cần tích cực tham mưu cho các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp tiếp tục xây dựng và củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc; đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc theo hướng cụ thể, thiết thực hơn.

Năm là, tiếp tục chăm lo xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, thực sự là chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Kiên quyết đấu tranh phòng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, nhũng nhiễu, xa rời, vô cảm trước nhân dân.

Sáu là, chủ động bảo đảm hậu cần, kỹ thuật phục vụ hiệu quả các nhiệm vụ công tác. Có chiến lược, định hướng, giải pháp cụ thể để chủ động nắm bắt xu hướng phát triển, thành tựu, cơ hội của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, phát triển khoa học-công nghệ trong công an…

______________________

(*) Toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư mời đọc trên plo.vn.

TP