(PL)- Nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) và dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 (Bến Thành - Tham Lương), 

UBND TP.HCM đã chỉ đạo Ban quản lý đường sắt đô thị (MAUR) phối hợp với các cơ quan liên quan tổng hợp các vướng mắc, khó khăn phát sinh trong quá trình triển khai hai dự án.

Qua đó MAUR kiến nghị cấp có thẩm quyền về các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm giải quyết hài hòa các pháp lý giữa quy định của pháp luật Việt Nam với quy định trong hiệp định ký kết với nhà tài trợ.

MAUR cũng được giao đề xuất cơ chế phối hợp trong việc xây dựng và giao kế hoạch tiến độ hằng năm, hằng quý, hằng tháng và hằng tuần cho tất cả đơn vị liên quan.

Các sở, ngành được giao nhiệm vụ chủ trì xử lý hồ sơ của hai dự án đường sắt đô thị tổ chức thực hiện theo cơ chế UBND TP định kỳ giao ban hoặc hội ý đột xuất, thảo luận, thống nhất giải pháp xử lý.

 

KIÊN CƯỜNG