Văn bản mới nhận từ ngày 15 đến 20-4 (phần 1)

Văn bản mới nhận từ ngày 15 đến 20-4 (phần 1) ảnh 1
Giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo NHNN VN

CT 01/CT-LĐTBXH ngày 18-4: Đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Ngành năm 2013, lập thành tích kỷ niệm 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc - Ngày truyền thống Thi đua yêu nước (11/06/1948 - 11/06/2013).

TT 03/2013/TT-BXD ngày 2-4: Ban hành mẫu hợp đồng sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật và hợp đồng quản lý vận hành công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung.

QĐ 12/2013/QĐ-UBND ngày 12-4: Ban hành Quy định về quản lý đầu tư, sản xuất gạch, ngói nung trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

TT 12/2013/TT-BGDĐT ngày 12-4: Ban hành Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học.

QĐ 20/2013/QĐ-TTg ngày 18-4: Quy định mức giá trị của giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo.

TT 36/2013/TT-BTC ngày 4-4: Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định.

TT 37/2013/TT-BTC ngày 4-4: Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chăn nuôi.

TT 38/2013/TT-BTC ngày 4-4: Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 39.03, 54.02, 59.02, 72.17 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

TT 39/2013/TT-BTC ngày 9-4: Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mặt hàng Hydro peroxit thuộc mã số 2847.00.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

TT 41/2013/TT-BTC ngày 11-4: Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 67/2012/NĐ-CP ngày 10/09/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi.

TT 42/2013/TT-BTC ngày 11-4: Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí trong lĩnh vực hoạt động trọng tài thương mại

QĐ 72/QĐ-BCDODA của 16-4: Về thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia về ODA và vốn vay ưu đãi.

QĐ 73/QĐ-BCDODA ngày 16-4: Về việc ban hành Quy chế hoạt động.

TB 159/TB-VPCP ngày 11-4: Về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải tại Hội nghị Bảo vệ và phát triển rừng các tỉnh Tây Nguyên.

TB 162/TB-VPCP ngày 15-4: Về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại phiên họp thường kỳ Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020.

QĐ 577/QĐ-TTg ngày 11-4: Phê duyệt Đề án tổng thể bảo vệ môi trường làng nghề đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

QĐ 582/QĐ-TTg ngày 11-4: Phê duyệt Đề án tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường sử dụng túi ni lông khó phân hủy trong sinh hoạt đến năm 2020.

QĐ 585/QĐ-TTg ngày 11-4: Phê duyệt Đề án "Triển khai thực hiện các quy định của Công ước quốc tế về tiêu chuẩn huấn luyện, cấp chứng chỉ và trực ca của thuyền viên năm 1978 sửa đổi năm 2010".

QĐ 593/QĐ-TTg ngày 15-4: Phù hiệu, cấp hiệu, trang phục và biển hiệu công chức, viên chức ngành thuế.

QĐ 594/QĐ-TTg ngày 15-4: Phê duyệt Dự án "Tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013 - 2016".

QĐ 614/QĐ-LĐTBXH ngày 16-4: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Bộ.

QĐ 659/QĐ-BTC ngày 3-4: Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành hết hiệu lực thi hành.

QĐ 755/QĐ-BTC ngày 16-4: Đính chính Thông tư 16/2013/TT-BTC ngày 08/02/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc gia hạn, giảm một số khoản thu ngân sách Nhà nước theo Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu.

QĐ 830/QĐ-BTP ngày 11-4: Phân công soạn thảo đề án, văn bản năm 2013.

CV 1322/LĐTBXH-TCCB ngày 16-4: Kế hoạch nhân lực năm 2014.

CV 1333/LĐTBXH-VP ngày 17-4: Phòng chống dịch cúm gia cầm H7N7 và H5N1.

QĐ 1530/QĐ-UBND ngày 29-3: Ban hành Kế hoạch triển khai phong trào thi đua xây dựng đô thị “Xanh - Sạch - Đẹp” năm 2013 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Còn tiếp...