Không ký tiếp hợp đồng lao động, báo trước bao lâu?
(PLO)- Khi chuẩn bị hết hạn hợp đồng lao động, người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản cho người lao động biết trước ít nhất 15 ngày. 

Tôi bị sẩy thai có giấy của bệnh viện cho nghỉ bệnh và nghỉ dưỡng sức theo luật định là 25 ngày. Trong suốt hai năm làm việc tại công ty tôi không nghỉ ngày nào. Nay chuẩn bị đến ngày hết hạn hợp đồng lao động thì công ty thông báo không tiếp tục ký tiếp hợp đồng với tôi nữa (báo trước 18 ngày) với lý do tôi nghỉ nhiều là đúng hay sai? 

 Đoàn Thúy Hà (thuyhadoan60@yahoo.com)

Luật sư LÊ VĂN HOAN, Trưởng Văn phòng luật sư Lê Văn (TP.HCM), trả lời: Theo Điều 36 Bộ luật Lao động quy định một trong các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động đó là hết hạn hợp đồng lao động (trừ trường hợp người lao động là cán bộ công đoàn không chuyên trách đang trong nhiệm kỳ công đoàn mà hết hạn hợp đồng lao động thì được gia hạn hợp đồng lao động đã giao kết đến hết nhiệm kỳ).  

Khi chuẩn bị hết hạn hợp đồng lao động, người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản cho người lao động biết trước ít nhất 15 ngày thời điểm hợp đồng lao động hết hạn.

Trong thời hạn bảy ngày làm việc kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày. Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động.

Như vậy, trong trường hợp này người sử dụng lao động thông báo trước 18 ngày cho người lao động là đúng quy định của pháp luật. Trong thông báo, người sử dụng lao động không nhất thiết phải nêu lý do khác ngoài căn cứ hết hạn hợp đồng lao động.

KIM PHỤNG