Đề cao tinh thần thượng tôn pháp luật

Theo TTXVN, phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đặc biệt nhấn mạnh tới nhiệm vụ tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về lĩnh vực tư pháp; tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ THA; tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, đề cao tinh thần thượng tôn pháp luật, bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, bảo đảm hoạt động THA cả về hình sự, dân sự, hành chính chính xác, khách quan, đúng pháp luật.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng yêu cầu các cơ quan THA chủ động nghiên cứu, đề xuất xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về THA; tạo hành lang pháp lý ổn định, vững chắc cho hoạt động THA dân sự, hành chính và quản lý, giáo dục cải tạo người phạm tội trở thành công dân có ích cho xã hội.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm