Đề nghị xóa hơn 26.500 tỉ đồng nợ thuế

Theo tính toán của đại diện Bộ Tài chính, tính đến ngày 31-12-2017 tổng số nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt do ngành thuế quản lý là 73.145 tỉ đồng. Tuy nhiên, tổng số tiền nợ thuế, chậm nộp, phạt không thể thu hồi tính đến hết năm 2017 đã lên tới hơn 35.000 tỉ đồng, chiếm gần 45% tổng nợ.

Để giải quyết, lãnh đạo Bộ Tài chính đề xuất xóa nhiều khoản nợ do nguyên nhân khách quan, bất khả kháng cũng như khoanh nợ cho một số đối tượng. Chẳng hạn đề xuất xóa nợ tiền chậm nộp thuế của các khoản nợ thuế phát sinh trước ngày 1-1-2018 của người nộp thuế gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ hoặc trường hợp khó khăn bất khả kháng.

Bộ Tài chính cũng đề xuất xóa nợ tiền thuế, chậm nộp, phạt của hộ, cá nhân kinh doanh đã ngừng kinh doanh trước ngày 1-1-2017. Số nợ tiền thuế, chậm nộp, phạt đề nghị xóa với các doanh nghiệp và cá nhân, hộ kinh doanh trong diện trên theo tính toán là 24.302 tỉ đồng.