Đề xuất thực hiện chính sách bảo tồn công trình ở TP.HCM

Theo đó, các sở này cần sắp xếp, tinh gọn lại nhóm nội dung công việc bảo tồn công trình kiến trúc và cảnh quan kiến trúc để đề xuất tiêu chí xét chọn.

Các sở cũng được giao đề xuất cơ chế, chính sách khả thi để thực hiện bảo tồn các công trình thuộc sở hữu nhà nước hoặc tư nhân. Trên cơ sở đó, cơ quan chức năng có chính sách hỗ trợ chủ sở hữu công trình cần bảo tồn, giúp người dân công nhận công trình bảo tồn.

Ngoài ra, các đơn vị chức năng cần làm rõ lý lịch của công trình bảo tồn về giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc, mỹ thuật... Từ đó, phân loại và thực hiện công bố công khai thông tin về lý lịch công trình để chủ sở hữu và người dân ủng hộ chủ trương của TP cũng như thu hút du khách đến tham quan.