UBND TP giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP xây dựng hoàn chỉnh kế hoạch xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn TP đến năm 2025; trong đó vận dụng Nghị định số 32/2019 quy định về giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên để xác định rõ cơ sở pháp lý, khối lượng rác thải sinh hoạt phân bổ cho các dự án hiện hữu đã có chủ trương chuyển đổi công nghệ và khối lượng rác thải sinh hoạt cho các dự án được lựa chọn bằng hình thức đấu thầu trình UBND TP xem xét, ban hành kế hoạch trong tháng 7-2019….

Đồng thời, UBND TP giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP trực tiếp chỉ đạo việc thẩm định hồ sơ xin chủ trương điều chỉnh đầu tư của các dự án chuyển đổi công nghệ do chủ đầu tư trình; khẩn trương trình UBND TP trong tháng 8-2019. Bên cạnh đó, UBND TP giao Giám đốc các Sở Xây dựng TP, Quy hoạch - Kiến trúc TP, Tài nguyên và Môi trường TP, Khoa học và Công nghệ TP, Công thương TP và sở ngành liên quan trực tiếp chỉ đạo đẩy nhanh giải quyết các thủ tục thuộc đơn vị mình đối với các dự án chuyển đổi công nghệ, đảm bảo thời gian giải quyết hoàn thành thủ tục trước quý III-2019; chịu trách nhiệm trước UBND TP nếu để xảy ra chậm trễ, ách tắc thủ tục tại đơn vị, làm chậm tiến độ khởi công của các dự án.

Bên cạnh đó, UBND TP đề nghị Công ty TNHH Xử lý chất thải Việt Nam, Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Tâm Sinh Nghĩa, Công ty cổ phần Vietstar nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ xin chủ trương điều chỉnh đầu tư và các thủ tục liên quan khác theo quy định để trình các sở ngành giải quyết. Đồng thời, chuẩn bị sẵn sàng các yêu cầu vật chất kỹ thuật cần thiết để tổ chức khởi công xây dựng, lắp đặt thiết bị trong quý IV-2019 sau khi hoàn thành các thủ tục theo quy định; yêu cầu các chủ đầu tư cam kết thời gian hoàn thành xây dựng, lắp đặt thiết bị và vận hành thử nghiệm trước tháng 9-2020 và chính thức vận hành đốt rác phát điện trước tháng 12-2020.