Các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp đã được NHNN cấp giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng sẽ nộp hồ sơ đăng ký thiết lập quan hệ giao dịch. Trong thời hạn năm ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ, NHNN thông báo cho các đơn vị này bằng văn bản về việc xác nhận thiết lập quan hệ giao dịch mua, bán vàng miếng. Mỗi đơn vị được phép đăng ký tối đa ba người đại diện giao dịch và chỉ được phép cử một người đại diện giao dịch theo danh sách đã đăng ký để tham gia trong một lần giao dịch mua, bán vàng miếng với NHNN.

Về thời hạn thanh toán và giao vàng: Đối với trường hợp NHNN bán vàng, thời hạn thanh toán tiền mua vàng chậm nhất là ngày làm việc tiếp theo ngày ký xác nhận giao dịch (T+1), thời hạn giao vàng là ngày làm việc tiếp theo ngày thanh toán đầy đủ tiền mua vàng.

Đối với trường hợp NHNN mua vàng, thời hạn giao vàng chậm nhất là ngày làm việc tiếp theo ngày ký xác nhận giao dịch (T+1); thời hạn thanh toán là ngày làm việc liền kề tiếp theo ngày giao vàng đầy đủ.      

TRÀ PHƯƠNG