Nội dung làm việc tập trung vào vấn đề thực hiện Kết luận số 41/2006 của Bộ Chính trị khóa IX về “Chiến lược phát triển ngành dầu khí Việt Nam đến năm 2015, định hướng đến năm 2025”.

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Phùng Đình Thực, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên PVN, cho biết sau bảy năm thực hiện Kết luận số 41, PVN đã có bước phát triển vượt bậc. Năm 2012, tập đoàn đạt doanh thu 772.700 tỉ đồng, tăng 14,4% so với năm 2011 và nộp ngân ngân sách đạt 186.300 tỉ đồng, tăng 15,8% so với năm 2011. Công tác tái cấu trúc doanh nghiệp được triển khai khẩn trương, nghiêm túc, đảm bảo tiến độ yêu cầu.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, ông Vương Đình Huệ khẳng định tập đoàn có vị trí kinh tế lớn, then chốt, đóng góp lớn cho sự tăng trưởng ngân sách của quốc gia. Qua buổi làm việc này, Ban Kinh tế Trung ương sẽ tổng hợp các ý kiến, nhất là các kiến nghị, đề xuất của tập đoàn về những khó khăn, vướng mắc để giúp Bộ Chính trị có kết luận, định hướng cho sự phát triển của ngành dầu khí trong những năm tiếp theo.

T.PHƯƠNG