Tải quyết định 896/QĐ-BXD ngày 10-10

Tải văn bản.