Manulife trả thêm tiền lãi 58 tỷ đồng cho khách hàng - ảnh 1
Khách hàng quan tâm đến các sản phẩm có chia lãi của Manulife.

Đây là khoản bảo tức đặc biệt trả thêm cho khách hàng vì công ty kinh doanh hiệu quả những năm gần đây. Khoản lãi bảo tức trả thêm nói trên sẽ chi trả cho những hợp đồng phát hành trước ngày 1-1-2006 và vẫn còn hiệu lực tính đến ngày 31-12-2016. Vào năm 2015, Manulife cũng đã trả thêm khoản bảo tức trị giá 26 tỷ đồng cho các khách hàng.

Những năm gần đây, Manulife liên tục đạt được những kết quả kinh doanh ấn tượng. Kết thúc 2016, tăng trưởng của Manulife Việt Nam cao hơn các công ty bảo hiểm trong ngành, đạt mức hơn 50% trong hai năm liên tiếp. Manulife hiện đang là công ty bảo hiểm dẫn đầu về bảo hiểm liên kết qua ngân hàng (Bancassurance).