Những nội dung đáng chú ý tại Quốc hội trong tuần tới
(PLO)- Các đại biểu Quốc hội sẽ nghe và thảo luận việc sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước...

Theo chương trình Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV, một trong những nội dung đáng chú ý trong tuần sau là việc các đại biểu sẽ nghe báo cáo của Đoàn giám sát của Quốc hội và thảo luận tại hội trường về hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011-2016.

Tiếp theo đó, Chính phủ sẽ trình bày Tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục. Đồng thời các đại biểu sẽ thảo luận tổ về dự án luật này.

Một điểm đáng chú ý nữa trong tuần làm việc này là việc Chính phủ báo cáo giải trình tiếp thu, chính lý dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi). Và báo cáo thẩm tra dự án Luật Phòng, chống tham nhũng. Theo đó, các đại biểu sẽ thảo luận tổ về dự án luật này.

Ngoài ra, các đại biểu sẽ nghe báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao; Tờ trình về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018; Trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Chăn nuôi; Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Đo đạc và bản đồ... Các đại biểu cũng thảo luận về những dự án luật trên.

VIẾT LONG