Sáng 16-3, tại kỳ họp thứ 7 - kỳ họp bất thường HĐND TP.HCM khóa IX, các đại biểu đã thông qua tờ trình của UBND về đề án thí điểm chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc bộ phận quản lý nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập do TP quản lý.


Các đại biểu thông qua tờ trình của UBND TP. Ảnh: TÁ LÂM

Như vậy, từ ngày 1-4-2018, cán bộ, công chức và viên chức ở TP.HCM được tăng thêm thu nhập. Lộ trình là năm 2018 tăng tối đa 0,6 lần, năm 2019 tăng tối đa 1,2 lần và năm 2020 tăng tối đa 1,8 lần so với tiền lương theo ngạch, bậc, chức vụ.

Điều kiện để được tăng thu nhập là căn cứ vào hiệu quả công việc, những công chức nào được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên mới được xem xét tăng thu nhập.
Hiện nay ở TP.HCM có hơn 11.600 công chức, gần 122.160 viên chức và 6.440 cán bộ không chuyên trách xã - phường - thị trấn. Để tăng thu nhập cho số lượng này, trong năm 2018, TP.HCM cần hơn 2.340 tỉ đồng.