Hà Nội:

Tổng vệ sinh môi trường phòng, chống dịch bệnh vùng ngập lũ

Hiện nay mực nước sông Bùi đang tiếp tục giảm xuống dưới mức báo động 1, diện tích ngập úng đã được thu hẹp, nhiều nơi nước đã cơ bản rút hết.

Rốn nước Chương Mỹ với 11 xã bị ảnh hưởng nay chỉ còn hơn 100 hộ dân của hai xã là Nam Phương Tiến, Tân Tiến còn ngập.

Các huyện Quốc Oai, Mỹ Đức diện tích úng ngập cũng thu hẹp đáng kể, trong đó huyện Quốc Oai chỉ còn úng ngập ở hai xã Phú Cát và Liệp Tuyết; huyện Mỹ Đức úng ngập tại các xã Phúc Lâm, Lê Thanh, Hương Sơn.  

Quan điểm xuyên suốt của ngành y tế là chủ động trong phòng dịch. Nước rút đến đâu cán bộ y tế xã, thôn phải có mặt tại chỗ để nắm tình hình, đề ra phương án giúp dân ngay tại nhà.