TP.HCM đánh giá lại chất lượng đất đai

UBND TP.HCM vừa ban hành Kế hoạch thực hiện dự án điều tra, đánh giá đất đai giai đoạn 2016 – 2020. Việc điều tra là để đánh giá đầy đủ, chính xác, khoa học nguồn tài nguyên đất đai của TP.HCM.

Từ đó, làm cơ sở đề xuất chính sách, biện pháp tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, khai thác sử dụng đất có hiệu quả cả về số lượng, chất lượng tài nguyên đất đai phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế xã hội. Nhất là việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

TP.HCM đánh giá lại chất lượng đất đai ảnh 1
TP.HCM sẽ có đợt đánh giá lại chất lượng đất đai trên quy mô lớn

Theo đó, sẽ có bốn đối tượng điều tra, đánh giá đất đai gồm: Chất lượng đất, tiềm năng đất đai tự nhiên. Đánh giá thoái hóa đất ở các loại đất sản xuất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối, đất nông nghiệp khác, đất bằng chưa sử dụng và đất đồi núi chưa sử dụng.

Thứ ba là điều tra, đánh giá ô nhiễm đất ở khu vực có nguồn gây ô nhiễm trên địa bàn TP.HCM. Cuối cùng là phân hạng đất nông nghiệp. Các hoạt động chủ yếu của điều tra, đánh giá đất đai là xây dựng và phê duyệt kế hoạch tổ chức đánh giá đất đai trên địa bàn TP.HCM. Dự toán kinh phí và phương án tổ chức thực hiện.

Sau đó sẽ thu thập thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ. Lập kế hoạch và điều tra, lấy mẫu đất tại thực địa. Tổng hợp, xử lý thông tin tài liệu nội và ngoại nghiệp. Xây dựng bản đồ về thoái hóa đất, chất lượng đất, tiềm năng đất đai, các khu vực đất bị ô nhiễm, phân hạng đất nông nghiệp.

Xây dựng báo cáo đánh giá về thoái hóa đất, chất lượng đất, tiềm năng đất đai, ô nhiễm đất, phân hạng đất nông nghiệp. Thẩm định, phê duyệt và công bố kết quả điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai, thoái hóa đất, ô nhiễm đất, phân hạng đất nông nghiệp…

Sau khi tổng hợp kết quả điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai, thoái hóa đất, ô nhiễm đất, phân hạng đất nông nghiệp về Bộ Tài nguyên Môi trường.

TP.HCM đánh giá lại chất lượng đất đai ảnh 2