Văn bản mới nhận đến ngày 19-5-2014 (phần 1)

Thông tư 05/2014/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 Điều 7 của Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Quyết định 08/2008/QĐ-BXD ngày 28/05/2008 của Bộ Xây dựng.

Thông tư 06/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

Chỉ thị 11/CT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc chấn chỉnh, xử lý trách nhiệm và tăng cường hoạt động thanh tra chuyên ngành giao thông vận tải tại các Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động.

Thông tư 12/2014/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quy định biểu trưng, cờ hiệu, cờ truyền thống, trang phục, mẫu thẻ Kiểm ngư và màu sơn tàu, xuồng Kiểm ngư.

Thông tư 13/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về hoạt động của công chức Quản lý thị trường.

Thông tư 17/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn việc xác định ranh giới, diện tích và xây dựng cơ sở dữ liệu đất trồng lúa.

Quyết định 18/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân các cấp tại Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định 67/2011/QĐ-UBND ngày 24/10/2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

Quyết định 19/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Văn bản mới nhận đến ngày 19-5-2014 (phần 1) ảnh 1
 Giao thông tại TPHCM

Nghị quyết 31/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW ngày 10/04/2013 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về hội nhập quốc tế.

Nghị định 41/2014/NĐ-CP: Quy định về tổ chức và hoạt động Thanh tra Công an nhân dân.

Nghị định 42/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.

Quyết định 130/QĐ-UBDT: Phê duyệt bổ sung thôn đặc biệt khó khăn vào diện đầu tư của Chương trình 135 năm 2014-2015.

Thông báo 196/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp năm 2014.

Thông báo 314/TB-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về kết quả hội thảo toàn quốc về công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên.

Công văn 520/GSQL-GQ3 của Cục Giám sát quản lý về Hải quan về việc cấp giấy phép nhập khẩu theo chế độ biếu - tặng.

Còn tiếp…