Tăng tiền đặt cọc để ngăn chặn đấu giá rồi xù

Theo đó, người tham gia đấu giá phải nộp tiền đặt trước; khoản tiền này do tổ chức đấu giá tài sản và người có tài sản đấu giá thỏa thuận nhưng tối thiểu là 5% và tối đa là 20% giá khởi điểm của tài sản đấu giá (quy định hiện hành chỉ quy định tối thiểu là 1% và tối đa 15%).

Tiền đặt trước được gửi vào một tài khoản thanh toán riêng của tổ chức đấu giá tài sản mở tại ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam. Trường hợp khoản tiền đặt trước có giá trị dưới 5 triệu đồng thì người tham gia đấu giá có thể nộp trực tiếp cho tổ chức đấu giá tài sản.

Tổ chức đấu giá tài sản chỉ được thu tiền đặt trước trong ba ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá và không được sử dụng tiền đặt trước vào bất kỳ mục đích nào khác.

Khoản tiền đặt trước này và tiền lãi (nếu có) sẽ được hoàn trả cho người tham gia đấu giá không trúng đấu giá trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá hoặc thời hạn khác do các bên thỏa thuận.

Tổ chức đấu giá phải niêm yết việc đấu giá tài sản là bất động sản tại trụ sở của tổ chức mình, nơi tổ chức cuộc đấu giá và UBND cấp xã - nơi có bất động sản đấu giá ít nhất là 15 ngày trước ngày mở cuộc đấu giá (quy định cũ là 30 ngày).