Thành lập 3 TAND thành phố

Cụ thể, TAND TP Hà Tiên thuộc tỉnh Kiên Giang được thành lập trên cơ sở kế thừa TAND thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang; TAND TP Đồng Xoài thuộc tỉnh Bình Phước được thành lập trên cơ sở kế thừa TAND thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước và TAND TP Chí Linh thuộc tỉnh Hải Dương được thành lập trên cơ sở kế thừa TAND thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

Tổ chức bộ máy của ba tòa án trên do chánh án TAND Tối cao quyết định theo quy định của pháp luật.