Lãnh đạo EVNNPT cho biết, dù tình hình kinh tế khó khăn, giá truyền tải điện còn thấp nhưng tổng công ty luôn phấn đấu kê khai và nộp thuế đầy đủ kịp thời. Hàng năm lãnh đạo EVNNPT luôn tổ chức các lớp tập huấn thuế mời chuyên gia về lĩnh vực thuế giảng dạy cho các cán bộ làm công tác thuế và công tác tài chính của đơn vị trực thuộc.

Qua đó mỗi cán bộ làm công tác tài chính được cập nhật kịp thời các chế độ công các tài chính và chính sách, pháp luật thuế. Từ đó mỗi cá nhân đều hiểu và nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, góp phần vượt qua khó khăn thách thức để hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh.