Mục tiêu trong năm 2020 là nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của kinh tế TP gắn với tái cấu trúc kinh tế theo chiều sâu, chất lượng, hiệu quả. Qua đó bảo đảm môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, khuyến khích khởi nghiệp…

TP cũng đề ra 21 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, trong đó có năm chỉ tiêu về kinh tế gồm:

Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa trên địa bàn TP (GRDP) đạt 8,3%-8,5%; tỉ trọng đóng góp của các yếu tố năng suất tổng hợp (TFP) vào GRDP đạt từ 36% trở lên, tổng vốn đầu tư xã hội chiếm 35% GRDP, thu ngân sách đạt 100% dự toán, thành lập mới 44.000 doanh nghiệp (bao gồm chuyển đổi các hộ kinh doanh cá thể thành doanh nghiệp).