Công điện số 03 do thống đốc NHNN Việt Nam vừa ký đã yêu cầu thủ trưởng các NHNN chi nhánh tỉnh, TP; sở giao dịch NHNN; các tổ chức tín dụng (TCTD) triển khai thực hiện ngay một số công việc nêu trên.

Bên cạnh đó, các ngân hàng cần tăng cường công tác chỉ đạo, phổ biến, hướng dẫn, kiểm tra trong toàn hệ thống, trên địa bàn về công tác an toàn kho quỹ, các hoạt động giao dịch kiểm đếm, vận chuyển, bảo quản tiền mặt, vàng, các hoạt động quản lý máy ATM… Rà soát các quy trình nội bộ trong công tác tiền tệ kho quỹ để đảm bảo quản lý chặt chẽ, an toàn tài sản.