Thanh tra Tổng Công ty Thiết bị y tế Việt Nam

 Chiều qua (22-3), tại trụ sở Bộ Y tế, Đoàn thanh tra gồm tám thành viên do ông Nguyễn Hữu Nhường, Thanh tra viên cao cấp, Phó Vụ trưởng Vụ III, Thanh tra Chính phủ làm Trưởng đoàn đã công bố quyết định thanh tra quá trình cổ phần hóa Tổng Công ty (TCT) Thiết bị y tế Việt Nam (VINAMED) về việc thoái vốn Nhà nước và việc sáp nhập Công ty cổ phần Nhựa y tế vào VINAMED.

Theo Quyết định số 89/QĐ-TTCP ngày 14-03-2018 của Tổng Thanh tra Chính phủ, TTCP sẽ tiến hành thanh tra quá trình cổ phần hóa TCT Thiết bị y tế Việt Nam; việc thoái vốn Nhà nước và việc sáp nhập Công ty Cổ phần Nhựa y tế vào TCT Thiết bị y tế Việt Nam.

Thời kỳ thanh tra từ khi bắt đầu cổ phần hóa TCT Thiết bị y tế Việt Nam đến khi thành lập TCT Thiết bị y tế Việt Nam. Thời điểm sát nhập Công ty Cổ phần Nhựa y tế vào TCT Thiết bị y tế Việt Nam. Thời gian thanh tra 40 ngày làm việc thực tế. VINAMED được cổ phần hóa và chuyển thành công ty cổ phần từ tháng 7.2016; trong đó có 17,6 tỉ đồng tương đương 20% vốn do Bộ Y tế làm đại diện sở hữu (nay đã chuyển sang SCIC).

Cũng tại Quyết định số 92/QĐ-TTCP ngày 19/03/2018, Tổ giám sát Đoàn thanh tra tại Bộ Y tế theo Quyết định số 89/QĐ-TTCP có hai thành viên do ông Đặng Trường Giang, Phó trưởng phòng Nghiệp vụ III, Vụ Giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra làm tổ trưởng.

Tại buổi công bố quyết định thanh tra, ông Đặng Công Huẩn, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ đề nghị, đối tượng thanh tra phải thực hiện các yêu cầu về việc cung cấp tài liệu, hồ sơ kịp thời, đầy đủ cho đoàn thanh tra.

Bộ Y tế cũng như các đơn vị có liên quan phân công đầu mối bố trí thời gian, sắp xếp lịch làm việc với đoàn, tạo mọi điều kiện để đoàn thanh tra hoàn thành nhiệm vụ với hiệu quả cao nhất. Đối với đoàn thanh tra, Phó Tổng Thanh tra yêu cầu phải thực hiện nghiêm túc quy chế của đoàn thanh tra cũng như các quy định khác của pháp luật về thanh tra, thực hiện đảm bảo theo kế hoạch được duyệt