TP.HCM phân bổ gần 3.700 căn hộ và nền đất

Cụ thể, UBND TP chấp thuận phân bổ cho UBND các quận, huyện 3.656 căn hộ và nền đất (2.577 căn hộ và 1.079 nền). UBND TP giao UBND các quận, huyện phê duyệt kế hoạch tổ chức thực hiện quản lý sử dụng nhà ở, đất ở phục vụ TĐC được phân bổ trong năm 2020.

Các quận, huyện chịu trách nhiệm trước UBND TP về danh mục dự án chỉnh trang đô thị, công ích sử dụng nhà ở, đất ở được phân bổ và UBND quận huyện lập phương án bồi thường, hỗ trợ, TĐC và tổ chức thực hiện theo phương án được duyệt.

Các quận, huyện cũng chịu trách nhiệm chi trả các chi phí phát sinh nếu có (gồm chi phí quản lý sử dụng và quản lý vận hành căn hộ) từ việc chậm bàn giao căn hộ, nền đất cho Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng, chậm bố trí sử dụng nguồn nhà đã được UBND TP giao.

Các quận, huyện chịu trách nhiệm trước UBND TP trong trường hợp tỷ lệ sử dụng quỹ nhà ở, đất ở so với quỹ nhà ở, đất ở được phân bổ trong năm 2020 thấp hơn 90%.

Bên cạnh đó, UBND TP giao Sở Tài chính hướng dẫn UBND các quận, huyện thực hiện thanh quyết toán nguồn vốn đối với khoản tạm ứng mua căn hộ, nền đất phục vụ TĐC. Sở Tài chính hỗ trợ Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản TP (thuộc Sở Tư pháp) thực hiện bán đấu giá, đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định.

Ngoài ra, UBND TP giao Sở Xây dựng tham mưu quyết định bán đấu giá các căn hộ, nền đất khi có chủ trương của UBND TP; kiểm tra, theo dõi tiến độ sử dụng nhà ở, đất ở của UBND các quận, huyện được phân bổ trong năm 2020.