Năm nay tôi 56 tuổi, có tổng thời gian tham gia BHXH là 15 năm. Cho tôi hỏi: 

Trường hợp của tôi có đủ điều kiện đóng BHXH tự nguyện một lần để khi đến tuổi nghỉ hưu được nhận lương hưu không? Nếu không thì tôi phải đóng theo hình thức nào?

Ông Trịnh Đình Thắng, TP.HCM

Bảo hiểm xã hội TP.HCM trả lời: Theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 9 Nghị định số 134/2015 quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH tự nguyện thì người tham gia BHXH tự nguyện đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu theo quy định nhưng thời gian còn thiếu không quá 10 năm (120 tháng) thì được đóng một lần cho đủ 10 năm để hưởng lương hưu.

Đối chiếu quy định trên thì khi nghỉ việc, ông Thắng 56 tuổi (chưa đủ 60 tuổi), đã có 15 năm đóng BHXH bắt buộc nên ông không thuộc trường hợp được đóng BHXH bắt buộc một lần cho thời gian còn thiếu để hưởng lương hưu.

Tuy nhiên, ông có thể lựa chọn đóng BHXH tự nguyện theo một trong các phương thức sau: Đóng hằng tháng; đóng ba tháng một lần; đóng sáu tháng một lần; đóng 12 tháng một lần hoặc một lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá năm năm một lần để khi đủ 60 tuổi và có 20 năm đóng BHXH thì ông đủ điều kiện hưởng lương hưu.

VÕ HÀ