Đó là nội dung chính của văn bản chỉ đạo về việc kiểm tra, ngăn chặn hành vi gian lận trong kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi do chủ tịch UBND tỉnh ký.

Theo đó, chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi giao Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Sở Công Thương, công an tỉnh, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ngãi và các cơ quan, đơn vị chức năng liên quan khẩn trương thành lập đoàn công tác kiểm tra liên ngành, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các tổ chức, cá nhân Quảng Ngãi kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh.

Trên địa bàn tỉnh hiện có 150 cửa hàng kinh doanh xăng dầu, trong đó Công ty TNHH MTV Xăng dầu Quảng Ngãi có 69 cửa hàng và Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí PV Oil miền Trung có 81 cửa hàng.

LUẬN NGỮ