Tôi và bạn tôi cùng làm chung một công ty may mặc tại quận 12. Bạn tôi ký hợp đồng thử việc hai tháng. 

Trong hai tháng này, bạn tôi luôn hoàn thành công việc, không xảy ra sai phạm gì nhưng công ty lại không ký tiếp hợp đồng lao động (HĐLĐ). Còn tôi làm việc được hai năm, đã ký hai HĐLĐ có thời hạn, mỗi hợp đồng một năm. Vừa hết thời hạn HĐLĐ thì công ty yêu cầu tôi nghỉ việc trong khi tôi đang mang thai được sáu tháng. Tôi muốn hỏi việc công ty chấm dứt HĐLĐ với chúng tôi như vậy là đúng hay sai?

Bạn đọc Hương Giang (quận 12, TP.HCM)

Luật sư LẠI THỊ LỆ THANH, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Khoản 2 Điều 29 Bộ luật Lao động năm 2012 (BLLĐ) quy định: “Trong thời gian thử việc, mỗi bên có quyền hủy bỏ thỏa thuận thử việc mà không cần báo trước và không phải bồi thường nếu việc làm thử không đạt yêu cầu mà hai bên đã thỏa thuận”. Do đó, công ty có quyền không ký tiếp HĐLĐ với bạn của bạn.

Điều 47 BLLĐ cũng quy định: Ít nhất 15 ngày trước ngày HĐLĐ xác định thời hạn hết hạn, người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản cho người lao động biết thời điểm chấm dứt HĐLĐ; trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt HĐLĐ, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày;

Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động. Nếu công ty đã thực hiện đầy đủ quy định trên thì theo quy định tại khoản 1 Điều 36 BLLĐ, khi hết hạn hợp đồng các bên được quyền chấm dứt HĐLĐ.

Tuy nhiên, do bạn đã ký với công ty hai hợp đồng xác định thời hạn, nếu hết hạn hợp đồng, công ty không thông báo cho bạn, bạn vẫn tiếp tục làm việc cho công ty quá 30 ngày mà công ty không ký HĐLĐ mới thì hợp đồng của bạn đã trở thành hợp đồng không xác định thời hạn (Điều 22 BLLĐ). Trong trường hợp này, công ty chấm dứt hợp đồng với bạn là sai quy định của pháp luật.

PHẠM TUYÊN ghi