TP.HCM tiếp tục giải quyết việc bán nhà ở theo Nghị định 61

Cụ thể, UBND TP vừa giao Sở Xây dựng hướng dẫn UBND quận/huyện, Công ty TNHH MTV Quản lý kinh doanh nhà TP, Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận/huyện xem xét, giải quyết công tác bán nhà ở cũ (có nguồn gốc là nhà ở) thuộc sở hữu nhà nước mà người mua được bố trí sử dụng trước ngày 19-1-2007, có đơn xin mua nhà nộp trước ngày 6-6-2013.

Theo đó, nếu người mua và nhà ở cũ đủ điều kiện được bán theo Nghị định số 61/CP ngày 5-7-1994, Nghị quyết số 23/2006/NQ-CP ngày 7-9-2006, Nghị quyết số 48/2007/NQ-CP ngày 30-8-2007 và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20-10-2015 của Chính phủ thì được xem xét, giải quyết bán theo Nghị định số 61/CP của Chính phủ.

Trường hợp tại thời điểm nộp đơn, nếu người mua và nhà ở cũ không đủ điều kiện xem xét, giải quyết theo giá bán, cơ chế và chính sách của Nghị định số 61/CP thì giải quyết bán theo Nghị định số 99/2015/NĐ-CP.

Nghị định 61/CP ngày 5-7-1994 của Chính phủ về mua bán và kinh doanh nhà ở quy định về việc bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê; kinh doanh nhà ở và mua bán nhà ở không nhằm mục đích kinh doanh.