Viện Tối cao hướng dẫn kiểm sát việc hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù

0:00 / 0:00
0:00
(PLO)-  Nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát, VKSND Tối cao (Vụ 8) hướng dẫn VKSND địa phương các lưu ý khi tiến hành kiểm sát việc hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù.

Ngày 31-3-2022, VKSND Tối cao ban hành Hướng dẫn số 23 về kiểm sát việc hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù.

Theo đó, Viện KSND tối cao (Vụ 8) hướng dẫn Viện KSND địa phương khi tiến hành kiểm sát việc xem xét quyết định hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù cần lưu ý thực hiện tốt một số yêu cầu sau:

- Kiểm sát chặt chẽ trình tự, thủ tục, điều kiện, đối tượng, thẩm quyền, thời hạn Tòa án xem xét, giải quyết việc hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù ngay từ giai đoạn tiếp nhận hồ sơ đề nghị.

Đảm bảo việc xem xét, quyết định hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù của Tòa án đúng quy định tại Điều 67, Điều 68 BLHS; Điều 24, Điều 36 Luật Thi hành án hình sự…

- Khi phát hiện thấy người đang chấp hành án phạt tù; người chờ chấp hành án đã có quyết định thi hành án; phạm nhân được trích xuất để phục vụ điều tra, truy tố, xét xử tại các cơ sở giam giữ; người bị kết án phạt tù đang tại ngoại đủ điều kiện được hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù thì VKS yêu cầu cơ quan có thẩm quyền hoặc tự mình đề nghị Tòa án có thẩm quyền xét, quyết định hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù.

- Kiểm sát chặt chẽ việc Tòa án gửi quyết định hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù theo quy định tại khoản 3 Điều 24 và Điều 37 Luật Thi hành án hình sự.

Ngay sau khi nhận được quyết định hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù, VKS cùng cấp với Tòa án đã ra quyết định hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù phải phân công KSV, Kiểm tra viên kiểm sát căn cứ ban hành, nội dung, hình thức Quyết định.

- VKSND cấp tỉnh có trách nhiệm sao gửi quyết định hoãn, quyết định tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù do TAND cùng cấp ban hành và thông báo bằng văn bản cho VKSND cấp huyện nơi người được tạm đình chỉ chấp hành án cư trú để kiểm sát việc thi hành.

Ngoài ra, khi Kiểm sát việc quản lý, giám sát người được hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù thì VKS phải phân công KSV, Kiểm tra viên tiến hành kiểm sát trình tự, thủ tục xem xét, quyết định, hủy quyết định hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù của Tòa án và kiểm sát Cơ quan THAHS trong việc thi hành quyết định hoàn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù.