Chủ động tham mưu để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh: đất nước đang đẩy mạnh công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế sâu rộng, bên cạnh những thuận lợi cũng còn nhiều thách thức lớn, tình hình an ninh thế giới biến động phức tạp, khó lường, nhất là các vấn đề chủ quyền, an ninh biên giới, hải đảo. Vì vậy, việc giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội vẫn luôn là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng.

Chủ tịch QH yêu cầu trong bối cảnh này, Ủy ban Quốc phòng - An ninh cần tiếp tục nắm vững nhiệm vụ, bám sát chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng về lĩnh vực quốc phòng, an ninh. Đặc biệt, cần nắm chắc tình hình, kịp thời, chủ động tham mưu cho QH đề ra các chính sách, pháp luật phù hợp nhằm giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.

THÀNH VĂN