Ngày 14/10, UBND TP.HCM ban hành đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường đất trên địa bàn TP.HCM. Đơn giá này áp dụng đối với các doanh nghiệp Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức và cá nhân có liên quan thực hiện các dự án, nhiệm vụ hoạt động quan trắc và phân tích môi trường đất trên địa bàn TP.HCM thuộc nguồn vốn ngân sách.

Tuy nhiên, UBND TP.HCM cũng khuyến khích các tổ chức, cá nhân thực hiện các dự án, nhiệm vụ hoạt động quan trắc và phân tích môi trường đất trên địa bàn TP.HCM ngoài nguồn vốn ngân sách Nhà nước áp dụng đơn giá này.

TP.HCM ban hành đơn giá quan trắc và phân tích đất - ảnh 1
Quan trắc để xác định thành phần đất làm dự án

Theo đó, quan trắc môi trường không khí xung quanh và tiếng ồn có giá từ 45.000 – 1.823.000 đồng. Đơn giá quan trắc môi trường khí thải công nghiệp từ 76.180 – 1.929.357 đồng. Đơn giá quan trắc môi trường nước mặt lục địa từ 93.190 – 2.139.003 đồng.

Quan trắc môi trường nước dưới đất có giá từ 91.536 – 2.135.633 đồng. Đơn giá quan trắc môi trường nước biển ven bờ từ 79.063 – 1.720.074 đồng. Đơn giá quan trắc môi trường nước biển xa bờ từ 127.023 – 1.802.034 đồng.

Đơn giá quan trắc môi trường nước mưa axít từ 142.713 – 806.463 đồng. Còn quan trắc môi trường phóng xạ có giá từ 75.438 –  2.385.852 đồng…

Đơn giá trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, chi phí vận chuyển và bảo quản mẫu. Trong lúc Bộ Tài nguyên và Môi trường chưa ban hành định mức kinh tế kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường nước thải, các đơn vị được lấy đơn giá quan trắc môi trường nước mặt lục địa áp dụng cho đơn giá quan trắc môi trường nước thải.

TP.HCM ban hành đơn giá quan trắc và phân tích đất - ảnh 2