PHÊ DUYỆT CHIẾN LƯỢC TÀI CHÍNH ĐẾN NĂM 2020

Đảm bảo công chức, viên chức sống được bằng lương

Theo đó, các giải pháp nhằm thực hiện mục tiêu trên bao gồm: mở rộng việc giao đất, cho thuê đất theo hình thức đấu giá để tăng nguồn thu; cải cách chế độ tiền lương cho cán bộ, công viên chức, bảo đảm công viên chức sống được bằng tiền lương ở mức trung bình khá trong xã hội…

Ngoài ra, Nhà nước chỉ đầu tư vốn vào các tập đoàn, tổng công ty và doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước trong những lĩnh vực ngành nghề then chốt sau khi cơ cấu lại. Kiên quyết giải thể, phá sản những doanh nghiệp làm ăn thua lỗ, kém hiệu quả, mất vốn Nhà nước…

Đ.LIÊN