- Bảng giá quảng cáo báo ngày 2017:                     Download

- Bảng giá truyền thông báo điện tử 2017:              Download

- Bảng giá quảng cáo banner báo điện tử 2017:      Download

- Bảng giá quảng cáo báo Xuân Đinh Dậu 2017:      Download