Một con gà ‘cõng’ 14 loại phí, lệ phí

Ông Trực cho biết hiện phí, lệ phí kiểm dịch trên gia cầm còn khá nhiều, đôi lúc trùng lắp làm tăng chi phí sản xuất và lưu thông. Chẳng hạn, đối với con gà, từ lúc nuôi đến lúc xuất thịt, giết mổ phải chịu khoảng 14 loại phí, lệ phí (phí kiểm dịch gà con mới nở, phí cấp giấy kiểm dịch xuất gà con khỏi trại ra ngoài tỉnh/nội tỉnh, phí tiêu độc sát trùng, phí kiểm soát giết mổ…). Trong quá trình chăn nuôi, định kỳ 3-6 tháng cơ sở phải lấy mẫu nước, phân để kiểm tra kháng thể một số bệnh cũng phải đóng phí.

Ông Trực đề nghị đối với các đơn vị sản xuất theo chuỗi khép kín (từ gà con nuôi thịt, giết mổ, chế biến) chỉ nên tính phí kiểm dịch đầu vào (gà con) và đầu ra cuối cùng (chế biến), bỏ các công đoạn trung gian.

QUANG HUY