Giải quyết tốt hơn bức xúc của nhân dân

Đó là một trong những nội dung đáng chú ý trong Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ về công tác xây dựng chính quyền của Sở Tư pháp TP.HCM theo Nghị quyết 09 - Hội nghị Thành ủy TP.HCM (khóa IX) lần thứ 13.

Bên cạnh đó, Sở Tư pháp TP sẽ tập trung tăng cường cải cách hành chính cũng như hoạt động tiếp công dân. Công tác đào tạo, bồi dưỡng trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao ý thức trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ tư pháp cũng được đẩy mạnh. Sở Tư pháp TP cũng sẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả thí điểm chế định thừa phát lại...

MC