Thêm năm tỉnh bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt

Khánh Hòa: Ông Lê Thanh Quang giữ chức chủ tịch HĐND tỉnh; ông Trần An Khánh được tái bầu làm phó chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Chiến Thắng giữ chức chủ tịch UBND tỉnh. Các phó chủ tịch UBND tỉnh gồm ông Lê Xuân Thân, Trần Sơn Hải, Lê Đức Vinh.

Đăk Nông: Ông Điểu Kré giữ chức chủ tịch HĐND tỉnh; bà Nguyễn Thị Ngọc Lê làm phó chủ tịch HĐND tỉnh; ông Lê Diễn được bầu lại chức chủ tịch UBND tỉnh. Các phó chủ tịch UBND tỉnh là ông Nguyễn Bốn, ông Nguyễn Đức Luyện và bà Bùi Thị Hòa.

Bình Dương: Ông Vũ Minh Sang giữ chức chủ tịch HĐND tỉnh; bà Trần Thị Kim Vân làm phó chủ tịch HĐND tỉnh; ông Lê Thanh Cung tiếp tục được bầu làm chủ tịch UBND tỉnh. Các phó chủ tịch UBND tỉnh là Trần Thanh Liêm, Trần Văn Nam và Huỳnh Văn Nhị.

Tiền Giang: Ông Nguyễn Văn Danh làm chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Văn Khang làm chủ tịch UBND tỉnh; ông Trần Kim Trác làm phó chủ tịch HĐND tỉnh. Ba phó chủ tịch UBND tỉnh là ông Dương Minh Điều, ông Lê Văn Hưởng và bà Trần Kim Mai.

Bến Tre: Ông Võ Thành Hạo giữ chức chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Văn Hiếu làm chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Hữu Phước làm phó chủ tịch HĐND tỉnh. Các phó chủ tịch UBND tỉnh là Cao Văn Trọng, Trần Anh Tuấn và Trương Văn Nghĩa.

T.PHÚC - H.NAM - NG.LỘC - M.TRÂN